Chotár Bánovej bol osídlený už na konci 8. storočia. V priestore Dúbravy-Kalinové bol objavený slovanský mohylník s hrobmi z 8. a z 9. storočia pozostávajúci z 34 hrobov.
Najstaršou listinou vzťahujúcou sa na Bánovú je listina z roku 1208, ktorú vydal nitriansky župan Tomáš. Bánová sa v nej spomína po latinsky ako „terra Bani“. Zachovala sa v dvoch origináloch a v súčasnosti sa listiny nachádzajú v Maďarskom krajinskom archíve.
V roku 1393 sa Bánová spomína pod názvom Banfoula a neskôr v roku 1539 už ako Banowa. Ako erb používala raka nad vodou. Od roku 1970 je súčasťou Žiliny. Počet obyvateľov je 1 879 (stav 9/2008).
        Bánovú na východnej strane ohraničuje od Žiliny rieka Rajčianka, na severnej strane susedí so Závodím a z južnej strany s Bytčicou. Medzi mestskými časťami a Žilinou je súvislá zástavba. Z pôvodnej zástavby sa vytvorilo uprostred obce Námestie sv. Jána Bosca.
Na severnej strane námestia sa nachádza prekrásny klasicistický
kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Po rokoch bol veľmi schátralý a až po zmene majiteľa prešiel v rokoch 2005 - 2007 rozsiahlou rekonštrukciou. Pred kaštieľom sa náchádza Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1935 postavený zo zbierok občanov, ktorý tvorí dominantu celého námestia. Po ľavej a pravej strane je zástavba rodinných domov. Na ľavej strane sa nachádza aj bývalá základná škola. Takmer uprostred námestia je postavený kamenný kríž Ukrižovaného Ježiša Krista z roku 1904 z milodarov v Amerike.
        V Bánovej je v súčasnosti v prevádzke materská škola a základná škola. Počiatky školstva v Bánovej siahajú do roku 1900 kedy vymenovaný učiteľ Jozef Valent začal výučbu v súkromnom dome.Vlastnú budovu škola získala v roku 1912, kedy škola začala fungovať ako 2-triedna. V súčasnosti používaná budova základnej školy bola postavená v roku 1962. Zo západnej strany priteká do Bánovej Bitarovský potok. Medzi obytnou časťou je po celej dĺžke vyregulovaný a má značný spád. Prechádza stredom obce a vlieva sa do Rajčianky. Rajčianka vteká do Žiliny z Lietavskej Lúčky do mestskej časti Žiliny-Bytčice.Takmer po celom obvode obteká Žilinu a tvorí prirodzenú hranicu medzi mestskými časťami Bánovou, Závodím a Strážovom. Rajčianka (Rajčanka) v minulosti Žilinka je rieka prameniaca v Strážovských vrchoch juhozápadne od rázovitej obce Čičmany. Preteká celým územím Rajeckej doliny. V Žiline sa vlieva do Váhu. Ohraničuje Lúčanskú Malú Fatru od západu a Strážovské vrchy z východu. Je dlhá 47,5 km a priemerný prietok 4 m kubické za sek. (pri obci Stránske). Pramení v Strážovských vrchoch pod Javorinkou (972,9 m) v nadmorskej výške asi 780 m n.m. a pri Žiline ústi do Váhu (326,1 m n.m.).
Hlavná prístupová cesta (Ul. Oslobodenia) do Bánovej je zo Závodia. Cesta vychádza z Ul. Juraja Závodského v Závodí a pokračuje až na Nám. sv. Jána Bosca. Po nej premávajú autobusy MHD na linke č. 21.
The countryside Banova was settled at the end of 8th century. There were discovered 34 slavonic graves from 8th- 9th century.
The eldest actum related to Banova was that one from the year 1208, which was issued by zupan Thomas. Banove is noticed in latin as "terra Bani"there. It is saved in two original copies and it is placed in Hungarian archive.
We know Banova as "Banfoula" from 1393 and later , from 1539 as Banowa. The armorial bearing showed a crawfish over a water. Since 1970 is has been a part of Zilina. The number of inhabitans is 1879 (September/2008)
        On the east side of Banova , there is the river Rajcianka. On the nort side , there is another part of Zilina, Zavodie and there is Bytcica as a border on the south.
In the middle of this commune there was created a square sv. Jána Bosca. On the north part of this square, there is beautifull clasicistic cloister from the first half of 19th. century. Before 2005 it was ruined but after changing of owner it has been reconstructed.
In front of this cloister, we can see Church of Bozskeho Srdca Jezisovho from 1935 which was built from money collections of inhabitants. On the left and on the right side there is a cluster housing. On the left side there is a building of ex basic school. Nearly in the middle of the square there is stone cross of Christ Crucified which was made by the help of offerings from America.
        Nowadays there is a nursury school as well as basic school in Banova. The first teacher was Jozef Valent who started to teach in his own house in 1900. The building of contemporary school was built in 1962.
        Bitarova brook is leaking in Banova from the western side and it is regulated because it is flowing through the whole middle part of Banova. Bitarova brook is pouring itself into the river Rajcianka. Rajcianka is leaking to Zilina from Lietavska Lucka and Bytcica. It frames natural border between city wards: Banova, Zavodie, Strazov. Rajcianka, 47,5 km long (or Zilinka- in the past) is springing in Strazov mountains, south- west from Cicmany- very interesting village. Is is leaking through Rajecka walley. In Zilina, it is leaking itself into the river Vah.
The main entrance to Banova is from Zavodie- the first bus station is called Juraja Zavodskeho in Zavodie and the ast one Juraja Boscu. You can use public transport number 21.


Počet prístupov: Pocitadlo